Strona Katolicka Kazka Urbańczyka

Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia (1P 1,5)
Powrót do strony głównej
Powrót do strony katolickiej K.U.
Na dół strony

Zespół po-synodalny
Zbiera się od 1992

Wybór tematów opracowanych w zespole:

Tematy z r. 2004 - Ojcze Nasz

Tematy z r. 2003 - Dekalog

Tematy z r. 2002 - Liturgia

Tematy z r. 2001 - Nowa ewangelizacja

Tematy z lat ubiegłych


T e m a t y   z   r.  2 0 0 4    -   O j c z e   N a s z


T e m a t y   z   r.  2 0 0 3    -   D e k a l o g


T e m a t y   z   r.  2 0 0 2    -   L i t u r g i a


T e m a t y   z   r.  2 0 0 1    -   N o w a   e w a n g e l i z a c j a


 
O    T E K S T A C H :
W ramach II Synodu Plenarnego, jaki się odbywał w Polsce w latach 90-tych, powołano tzw. synodalne zespoły studyjne, złożone ze świeckich, omawiających tematy wiary i Kościoła.

Wprawdzie Synod zakończył się, jednak na prośbę J.E. biskupa Szkodonia nadal się spotykamy i dyskutujemy na zadane tematy. I nadal sporządzamy na podstawie dyskusji teksty utrzymane w podobnej konwencji, jak podczas Synodu.

Teksty te, prezentowane na odnośnych stronach nie są "urzędowym stanowiskiem Kościoła" a jedynie wypadkową poglądów uczestników zespołu, którym formę ostateczną nadał Kazek Urbańczyk.

Należy je traktować, jako opinię grupy świeckich zaangażowanych religijnie.

Mamy jednak nadzieję, że poglądy nasze, jakkolwiek nieraz wyrażone w sposób ostry, przerysowany, czy kontrowersyjny, mieszczą się w granicach "ortodoksji".

F O R M U Ł A   T E K S T Ó W :
Początkowo wnioski z dyskusji redagowaliśmy w podobnej formie, jak materiały publikowane dla zespołów synodalnych w Źródle i Gościu Niedzielnym tj. w schemacie:

  • Widzieć - Analiza sytuacji,
  • Ocenić - Nauka Objawiona,
  • Działać - Wskazania Duszpasterskie
W ostatnich latach stopniowo zmieniamy formułę, gdy dla omawianych tematów traci swój sens.
W roku 2003, gdy głównym tematem był Dekalog, całe "działać" powinno brzmieć: "przestrzegać przykazań". Więc formułą stało się zestawienie Katechizm - Życie.
W roku 2004 dostaliśmy jako temat "Ojcze Nasz". Temat bardzo obszerny i z bogatą literaturą. Za schemat przyjęliśmy rozwinięcie tekstu "Nie mów..."
O    Z E S P O L E :
Zespół wywodzi się z ludzi studiujących na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych i związanych z Duszpasterstwem Akademickim przy kościele św. Anny. Pierwszy raz zebral się w r. 1992, z inicjatywy ks. Adama Bonieckiego, dawnego duszpasterza akademickiego.

Od 1994 roku zespół omawia tematy zadane przez J.E. ks. bp Jana Szkodonia, a wnioski z dyskusji opracowujemy pisemnie, i m.in. zamieszczamy na niniejszych stronach.

W I Ę C E J   o   z e s p o l e   i   t e k s t a c h :
kliknij: Strona zespołu synodalnego
Powrót do strony głównej
Powrót do strony katolickiej K.U.
Powrót na górę strony