Strona Katolicka Kazka Urbańczyka

Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia (1P 1,5)
Powrót do strony głównej
Powrót do strony katolickiej K.U.
Na dół strony

Zespół Synodalny
Zbiera się od 1992

Synod skończył się, co dalej?

Wybór tematów opracowanych w zespole:

Tematy nowe po r. 2000

Tematy z r. 2000 - Rok Wielkiego Jubileuszu
Tematy z r. 1999 - Do Ojca
Tematy z r. 1998 - W Duchu Świętym
Tematy z r. 1997 - Przez Jezusa Chrystusa
Tematy z r. 1996 - Pojednanie
Tematy z r. 1995 - Kościół misją
Tematy z r. 1994 - Rodzina

T e m a t y   z   r.  2 0 0 0    -   R o k   W i e l k i e g o   J u b i l e u s z u

T e m a t y   z   r.  1 9 9 9    -   D o   O j c a

T e m a t y   z   r.  1 9 9 8    -   W    D u c h u    Ś w i ę t y m

T e m a t y   z   r.  1 9 9 7    -   P r z e z    J e z u s a   
C h r y s t u s a

T e m a t y   z   r.  1 9 9 6    -   P o j e d n a n i e

T e m a t y   z   r.  1 9 9 5    -   K o ś c i ó ł    m i s j ą

T e m a t y   z   r.  1 9 9 4    -   R o d z i n a


 
O    T E K S T A C H :
W ramach II Synodu Plenarnego, jaki się odbywał w Polsce w latach 90-tych, powołano tzw. synodalne zespoły studyjne, złożone ze świeckich, omawiających tematy wiary i Kościoła.

Mimo formalnego zamknięcia Synodu, działalność zespołów została utrzymana. Jeszcze nie rozstrzygnięto ostatecznie ich przyszłości.

W latach 1994-2000 episkopat zalecił szereg tematów do dyskusji w zespołach synodalnych.
J.E. Bp Jan Szkodoń zamieszcza na każdy miesiąc materiały wyjściowe do dyskusji, w tygodnikach Gość Niedzielny i Źródło.
Te same tematy dyskutujemy w naszym zespole. Wyniki dyskusji przekazujemy ks.bp Janowi Szkodoniowi.

Prezentowane tu teksty nie są "urzędowym stanowiskiem Kościoła" a jedynie wypadkową poglądów uczestników zespołu, którym formę ostateczną nadał Kazek Urbańczyk.

Należy je traktować, jako opinię grupy świeckich zaangażowanych religijnie.

Mamy jednak nadzieję, że poglądy nasze, jakkolwiek nieraz wyrażone w sposób ostry, przerysowany, czy kontrowersyjny, mieszczą się w granicach "ortodoksji".

O    Z E S P O L E :
Zespół wywodzi się z ludzi studiujących na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, i związanych z Duszpasterstwem Akademickim przy kościele św. Anny w Krakowie. Duszpasterzem był wówczas ks. Adam Boniecki (MIC). Wytworzyła się następnie grupa absolwentów, która przez kilka lat utrzymywała ścisłą więź między sobą.

Mamy za sobą działalność w zespołach studyjnych Synodu Archidiecezji Krakowskiej 1972-79.

Później doszło do rozluźnienie kontaktów i każdy angażował się w działalność kościelną na własną rękę.

W roku 1992, z inicjatywy ks. Bonieckiego który powrócił z Rzymu (gdzie był redaktorem Osservatore Romano) okresowym, nieregularnym spotkaniom towarzyskim nadano charakter regularnych zebrań zespołu synodalnego.

W roku 1992 głównym przedmiotem dyskusji był dokument roboczy Powołanie i posłannictwo wiernych świeckich w sytuacji Kościoła w Polsce.
Następnie dyskusje skoncentrowaly się wokół zagadnienia jak ożywić parafię, w jaki sposób ujawnić i wzmocnić jej charakter wspólnotowy.

Ważnym ogniwem życia parafii jest Parafialna Rada Duszpasterska. Na jej temat odbyło się kilka posiedzeń, w czasie których przestudiowano materiały dotyczące Rad Parafialnych, a wyniki dyskusji podsumowano na piśmie.

Wiosną 1993 zdecydowano, by podjąć temat "Wychowanie Katolickie", jednak po paru spotkaniach, poświęconych dyskusji nad dokumentem roboczym Wychowanie Katolickie we współczesnej sytuacji Kościoła oraz wymianie doświadczeń, stwierdzono, że na razie zbyt trudno byłoby nam zgłosić jakieś pozytywne propozycje.

Równocześnie Ks. Boniecki został przełożonym generalnym Księży Marianów i nie mógł brać udziału w spotkaniach. Część osób zrezygnowała z dalszego udziału, zespół skurczył się do kilku osób.

Na przełomie roku 1993/94 kilka spotkań dotyczyło kontaktów między wiernymi a duchowieństwem na terenie parafialnym. Kościół musi mieć także charakter instytucji, źle jednak, jeśli wierni zamiast z ewangelizacją stykają się z biurokracją. Postanowiono przedyskutować i opracować materiały do refleksji, dotyczące:

  • Sakramentu Pokuty,
  • Sakramentu Małżeństwa,
  • wizyty duszpasterskiej - tzw. kolędy,
  • funkcjonowania kancelarii parafialnej.

Wnioski z dyskusji nt. Sakramentu Pokuty, (propozycja ankiety) zostały przekazane J.E.ks.bp Szkodoniowi.

Ks.bp poprosił wtedy, byśmy jednak podjęli tematy zalecane do dyskusji przez episkopat. Od tamtej pory omawiamy je -
(pierwszym tematem była Modlitwa w rodzinie przeznaczona na maj 1994).
Wnioski z dyskusji opracowujemy w podobnej formie, jak materiały publikowane w Źródle i Gościu Niedzielnym tj. w schemacie:

  • Widzieć - Analiza sytuacji,
  • Ocenić - Nauka Objawiona,
  • Działać - Wskazania Duszpasterskie
Powrót do strony głównej
Powrót do strony katolickiej K.U.
Powrót na górę strony