Kazek Urbańczyk
Strona Zespołu Synodalnego

Duch Święty w modlitwie

Materiały dyskusyjne na lipiec 1998

Temat poprzedni       Spis treści       Temat następny
Powrót do strony katolickiej   Powrót do strony głównej
Chętnie poznam Twoje uwagi, napisz pod:   kazeku@poczta.onet.pl

Widzieć

Góra strony       Ocenić       Działać       Stopka strony

1. Czy wy wiecie, że jesteście świątynią, świątynią w której mieszka Święty Duch... - śpiewa się przy różnych okazjach. Świątynia powinna kojarzyć się z kultem, kult z modlitwą. Można uważać, że każdy katolik interesujący się tym, w co wierzy, musi słyszeć cokolwiek na temat, że Duch Święty wiąże się z modlitwą.

2. Podobnie powstają pieśni popularyzujące i inne ważne wersety:
Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! (Ga 4, 6) (Szkoda, że ta najbardziej znana pieśń "Abba, Ojcze" akurat nie wspomina o Duchu Świętym),
Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. (Rz 8,26)

3. Chrześcijanin modli się w Duchu Świętym, kierując modlitwy przez Jezusa Chrystusa do Boga Ojca. W odpowiedzi Bóg Ojciec daje Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Duch Święty jest więc środowiskiem modlitwy i zarazem jej owocem. Dzięki temu "sprzężeniu zwrotnemu" następuje rozwój życia wewnętrznego wiernego oddanego modlitwie.

4. Duch Święty jest także mistrzem uczącym modlitwy modlącego się, a dzięki niemu każda modlitwa wierzącego staje się modlitwą Kościoła.

5. Jednak w ludowej pobożności nikła jest świadomość roli Ducha Świętego w modlitwie chrześcijanina, a cóż mówić o szerokich rzeszach bezrefleksyjnie wierzących, czy praktycznie indyferentnych.

6. Jeśli tak jest, mimo licznych rekolekcji, konferencji, nauk, mimo, że w dostępnej literaturze o modlitwie jest wiele mowy o Duchu Świętym, dzieje się tak być może dlatego, że paraliturgia i popularne nabożeństwa Ducha Świętego niemal pomijają.

7. Inną przyczyną jest brak u większości wiernych w ogóle wiadomości o Duchu Świętym, przez co wszystko, co słyszą na ten temat jest niezrozumiałe i nieprzyswajalne. Dzieje się tak nawet u wielu ludzi poważnie traktujących sprawy wiary (co nie znaczy, że Duch Święty w nich nie działa i że ich nie prowadzi).

8. Trudno bez fachowych sondaży ocenić jak szeroka jest w Kościele grupa wiernych świadoma działania Ducha Świętego.

9. Duch Święty nie występuje jawnie w Modlitwie Pańskiej, w Pozdrowieniu Anielskim, modlitwy do Ducha Świętego są nieliczne. Mówi się, że Ojcze Nasz zawiera w sobie wszystkie inne modlitwy. Czy w takim razie modlitwa do Ducha Świętego jest potrzebna? - mógłby ktoś spytać.

Ocenić

Góra strony       Widzieć       Działać       Stopka strony

Temat jest obszerny i rozległy. Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK), w części poświęconej modlitwie, ponad stukrotnie mówi o Duchu Świętym. Tak więc temat można omówić tylko fragmentarycznie.

1. Jak każdy dar Boga, modlitwa może przyjść tylko przez otwarcie na Ducha Świętego, który łączy z Ojcem przez Syna.
Modlitwa chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. Jest działaniem Boga i człowieka; wypływa z Ducha Świętego i z nas, jest skierowana całkowicie ku Ojcu, w zjednoczeniu z ludzką wolą Syna Bożego, który stał się człowiekiem. (KKK pkt. 2564)

2. Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego «Panem jest Jezus». (1 Kor 12,3). Kościół zachęca nas, byśmy wzywali Ducha Świętego jako wewnętrznego Nauczyciela modlitwy chrześcijańskiej. (KKK pkt. 2681)

3. Kto nie otrzymał pełni Ducha Świętego absolutnie nie może wzywać Boga imieniem Ojca. Dlatego nie może modlić się słowami, których nauczył Pan (por. Św. Jan Chryzostom: Homilie do Ew. wg św. Mat XIX, 4) «bez Niego (Ducha Świętego) woła w pustkę, ktokolwiek woła Abba» (Św. Augustyn, Mowy 71,18).

4. Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. (Łk 11,10.13)

5. Duch Święty udziela niektórym wiernym daru mądrości, wiary i rozeznania dotyczącego tego dobra wspólnego, jakim jest modlitwa (kierownictwo duchowe). Osoby, które zostały obdarzone tym darem, są prawdziwymi sługami żywej tradycji modlitwy. (KKK pkt. 2690)

6. Duch Święty choć wprost nieprzywoływany w Modlitwie Pańskiej, wiąże się jednak z jej treścią:

Ojcze Nasz... Możemy tak mówić dzięki Duchowi Świętemu, Duchowi przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze! (Rz 8,15). Możemy mówić "nasz", gdyż jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, którzy tworzą Kościół - komunię Boga i ludzi. Zjednoczony z Jedynym Synem, który stał się pierworodnym między wielu braćmi (Rz 8, 29), jest on w komunii z jednym i tym samym Ojcem, w jednym i tym samym Duchu Świętym. Modląc się do "naszego" Ojca, każdy ochrzczony modli się w tej komunii. (por. KKK pkt.2790)

Święć się imię Twoje... W wodzie chrztu zostaliśmy obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha naszego Boga (1 Kor 6, 11). W całym naszym życiu Ojciec "powołuje nas do świętości" (1 Tes 4, 7), a ponieważ przez Niego jesteśmy w Chrystusie Jezusie... który stał się dla nas uświęceniem (1 Kor l, 30), chodzi więc o Jego chwałę i o nasze życie, by Jego imię święciło się w nas i przez nas. Na tym więc polega przynaglający charakter naszej pierwszej prośby. (por. KKK pkt. 2813)

Przyjdź Królestwo Twoje... Królestwo Boże... to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym (Rz 14,17). Czasy ostateczne, w jakich żyjemy, są czasami wylania Ducha Świętego. Od tej chwili rozpoczęła się decydująca walka między "ciałem" a Duchem (KKK pkt. 2819)

Bądź wola Twoja... Jezus, chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał (Hbr 5, 8). O ileż bardziej zobowiązuje to nas, będących stworzeniami i grzesznikami, którzyśmy w Nim stali się przybranymi dziećmi. Prosimy naszego Ojca, by złączył naszą wolę z wolą Jego Syna, byśmy pełnili Jego wolę i wykonywali Jego zamysł zbawienia za życie świata. Sami jesteśmy całkowicie niezdolni do tego, ale zjednoczeni z Jezusem i dzięki mocy Jego Ducha Świętego możemy Mu poddać naszą wolę i zdecydować się na wybór tego, co zawsze wybierał Jego Syn: czynić to, co podoba się Ojcu. (KKK pkt. 2925)

Chleba naszego powszedniego... Prośba ta może dotyczyć nie tylko zwykłego chleba, ale i Chleba Życia, który dzięki mocy Ducha Świętego stał się Ciałem Chrystusa. (por. KKK pkt. 2837)

I odpuść nam nasze winy... Duch Święty został zesłany na odpuszczenie grzechów (por. J 20, 22-23). Tylko Duch, który jest "naszym Życiem", może czynić "naszymi" te same dążenia, jakie były w Jezusie Chrystusie. Dzięki niemu możliwe staje się przebaczanie wzajemnie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie (Ef 4, 32). (por. KKK pkt. 2842)
Nieodczuwanie obrazy i zapomnienie o niej nie leży w naszej mocy; serce, które ofiaruje się Duchowi Świętemu, przemienia jednak ranę we współczucie i oczyszcza pamięć, zastępując obrazę wstawiennictwem. (KKK pkt. 2843)

I nie wódź nas na pokuszenie... Duch Święty pozwala nam rozróżniać między próbą, konieczną do wzrostu człowieka wewnętrznego ze względu na "wypróbowaną cnotę" (por. Rz 5, 3-5), a pokusą, która prowadzi do grzechu i śmierci. (KKK pkt. 2847)

Ale nas zbaw ode Złego... Zbaw nas od Złego, od szatana zwodzącego całą zamieszkaną ziemię. Szatan, książę tego świata już został zwyciężony przez paschalne misterium Chrystusa, którego zbawcze dzieło w Kościele kontynuuje Duch Święty.

Działać

Góra strony       Widzieć       Ocenić       Stopka strony

1. Niewielu jest wiernych z wiedzą o Duchu Świętym na tyle rozległą, by nie trzeba im było pomocy ze strony Kościoła.
Wielu zaś jest takich, którym brak wiedzy nawet elementarnej. Mimo, że mamy rok poświęcony Duchowi Świętemu, niewiele zrobiono w Polsce do tej pory, by ten stan zmienić.

2. Przepiękna jest część Katechizmu mówiąca o modlitwie i wielekroć przypominająca o roli Ducha Świętego w niej. Jednak dla szerokiej rzeszy wiernych język Katechizmu jest zbyt trudny. Kiedy zaczną powstawać "przekłady Katechizmu z polskiego na nasze"? Może ktoś spróbowałby część dotyczącą modlitwy, z uwzględnieniem roli Ducha Świętego przedstawić może mniej ściśle a bardziej poglądowo, jak Historia filozofii po góralsku?
A może i coś więcej nauki o Duchu Świętym można by tą drogą spopularyzować?

3. Może asystenci kościelni gazetek parafialnych mogli by inspirować redaktorów do częstszego przybliżania wiernym prawd o Duchu Świętym?

4. Wiadomości wiernych o Duchu Świętym nieraz są nawet większe, niż sami to sobie uświadamiają. Często dlatego, że są one chaotyczne, nie uporządkowane w spójną całość. Być może dość niewielkiego bodźca, by pobudzić ich do przemyśleń.
Może jakieś pismo katolickie lub rozgłośnia ogłosiłaby ankietę "Kim jest dla mnie Duch Święty?" a potem opublikowała ciekawsze wypowiedzi?

5. Wiele jest pieśni i piosenek mówiących o Duchu Świętym. Ale wciąż nie jest ich za dużo, szereg aspektów Ducha Świętego nie jest objętych żadną pieśnią. A i te pieśni co są, mogłyby być częściej śpiewane i wykorzystane jako punkt wyjścia w katechezie.

6. Może narodzi się jakaś nowa paraliturgia akcentująca rolę Ducha Świętego w naszej modlitwie? W każdym razie coś takiego byłoby bardzo pożądane.

7. Bóg nie jest do ogarnięcia przez umysł ludzki. A szczególnie Duch Święty. Otrzymujemy Go w odpowiedzi na naszą modlitwę. Żadne wysiłki duszpasterskie Kościoła nie pomogą, jeśli nie będzie im towarzyszyć modlitwa. Modlitwa w Duchu Świętym, który dołączy do niej swe błagania.

Góra strony    Widzieć       Ocenić       Działać